محل تبلیغات شما

 

تنظيم هاي :Filter Settings

از آنجا كه CM قطبيت و فركانس محرك را منعكس مي كند، واجد انرژي در همان منطقه تحريك است. لذا تنظيم بايد به اندازه كافي عريض باشد، تا اين فركانسها را عبور دهد و از بروز هرگونه اعوجاج در فاز CM جلوگيري كند. SP، مشكل ويژه اي در ينگ ارائه مي كند. از آنجا كه SP يك پتانسيل DC است، از ديدگاه تئوريك، SP بدون ينگ بالاگذر يا با مقادير كم آن، بهتر ثبت مي شود. در حقيقت، تنظيمات ميان گذر، 3 يا 10 تا 1500 يا 3000 هرتز، معمولا در روشهاي انجام الكتروكاكلئوگرافي توصيف شده اند. از نظر كلينيكي توسعه تنظيم بالاگذر به مقاديري نظير 1/0، 1، 3، 5 و يا حتي 10 هرتز ممكن است فعاليتهاي EEG نامربوط را گذر دهد، و يا آرتيفكت مربوط به بيمار قابل توجهي را ايجاد كند، و نهايتا از جمع آوري سريع داده ها، ممانعت به عمل آورد. شواهد كلينيكي وجود دارد كه نشان مي هد ن

مایندگی سمعک ریساند جزء SP را با تنظيم بالاگذر در محدوده 10 تا 30 هرتز و حتي 100 هرتز مي توان بوضوح و بدون اينكه تغييري در نسبت  بوجود آيد، ثبت كرد.

در كاربردهايي از Ecochg كه مبتني بر اندازه گيري SP است، (مثلا تشخيص بيماري مينير) توسعه بالاگذر به زير 100 هرتز مطمئنا ترجيح دارد اما ضروري نيست.

 

تقويت Amplification

تعداد جاروب ها (تعداد تكرار تحريك) Number of Sweeps

مقدار معدل گيري (يعني تعداد جاروب ها با تكرار محرك) براي بدست آوردن موج Ecochg، قابل اعتماد و نسبت سيگنال به نويز كافي، به سطح نويز هنگام ثبت نتايج و به اندازه پاسخ (سيگنال) بستگي دارد. لذا نوع الكترود، عامل حياتي به شمار مي رود. نتايج ثبت شده با الكترود TT كه روي پرومونتواري قرار مي گيرد، يا حتي الكترود TM معمولا پاسخ هاي برجسته با دامنه زياد (2 تا بيش از 10 ميكروولت) ايجاد ميكند. اما الكترودهاي خارج گوشي (مجرا) پاسخي در حد يك μV ايجاد مي كنند.

 

مشكلات ثبت Ecochg

اگرچه ليست مشكلات معمول كه حين ثبت الكتروكوكلئوگرافي رخ مي دهند، طولاني است، اما بسياري از آنها با جايگذاري مطلوب الكترود، مرتفع مي شوند. فعاليت الكتروكوكلئوگرافي كه از حون و از انتهاي ديستال عصب برميخيزد، (انتهاي حوني) با روش هاي near-field و با الكترودهايي كه در نزديكي محيط الكتريكي (dipole) قرار مي گيرند، بهتر ثبت مي شوند. بنابراين هر چه الكترودهاي ثبات به حون نزديكتر شوند، دامنه پاسخ به صورت مواجي، افزايش خواهد يافت. در گوش طبيعي، اجزاء SP و AP كه با الكترود پرومونتواري ثبت مي شوند (درست روي ديواره خارجي حون) 10 تا 12 برابر از آنهايي كه با الكترود مجرا ثبت مي شوند، بزرگتر هستند. اين پاسخ كه از محيط نزديك حون ثبت شده و دامنه بزرگي دارد بر مشكلات متعددي كه حين ارزيابي كلينيكي Ecochg رخ مي نمايد، غلبه مي كند.

 

 


بهترین مرکز شنوایی سنجی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی