محل تبلیغات شما

مطالعات مبنايي، در مورد مناطق مركزي شنوايي Auditory CNS شواهدي از انواع نرون عملكردي ارائه كرده است. دو نوع اين نرون‌ها، نرون‌هاي onset كه تنها در آغاز تحريك، پاسخ مي‌دهند، و نرون‌هاي off set كه تنها در پايان تحريك، پاسخ مي‌دهند، هستند.

همانطور كه معمولاً ثبت مي‌شود، به نظر مي‌رسد كه پاسخ همزمان نرون‌هاي on set را منعكس مي‌كند. در يك محرك كليك با ديرش مرسوم 0.1 ميلي‌ثانيه، آغاز و انجام تحريك تقريباً همزمان (آني) است، و تعيين يك پاسخ off set تقريباً محال است. در طي سالها، به صورت پراكنده‌اي مقالاتي ظاهر شده‌اند كه ABR ايجاد شده توسط بخش off set محرك را توصيف مي‌كنند. اولين كارها در اين زمينه با ALR انجام شده است. يك off set ALR كه شبيه onset ALR بود در همة افرادي كه پاسخ onset داشتند ثبت شد، اين پاسخ به صورت سيستماتيك تحت تاثير فركانس محرك، يا زمان افت –خيز نبود. ديرش طولاني شدة محرك از 850 تا 1500 ميلي‌ثانيه براي برانگيختن اين پاسخ off set لازم بود.

مطالعات ارزيابي ABR با محرك offset قطعي نيستند و در واقع وجود ABR offset واقعي به نحوي مورد ترديد و مناقشه است.

معمولاً off set ABR وضوح كمتري نسبت به on set ABR دارد. يك محرك با ديرش 

نمایندگی سمعک ریساند طولاني، (تن برست يا noise burst) براي جدا كردن زمان پاسخ on set و off set لازم است، حتي با تن‌برست 15 تا 20 ميلي‌ثانيه، ممكن است offset ABR توسط AMLR كه با محرك onset ايجاد مي‌شود، پنهان شود. مطالعات كلينيكي، كه با تعداد اندكي از افراد با شنوايي طبيعي صورت پذيرفته، نشان مي‌دهد كه در مقابسه يا پاسخ‌هاي onset، پاسخ‌هاي offset:

a) بارز و واضح نشيند. (70 تا 80 درصد، دامنة كمتري دارند) يا به صورت قابل اعتمادي ثبت نمي‌شوند.

b) آستانة بالاتري دارند، (10 تا 20 دسي‌بل)

c) ممكن است با محرك white noise-burst پلاريتة معكوس داشته باشند. (قله‌هاي رو به پائين نشان دهند)

پاسخ off set با يك محرك كه ديرش آن طولاني شده، (مثلاً ديرش 10 ميلي ثانيه‌اي يا طولانيتر) ثبت‌ مي‌شود، تا از همپوشاني آن پاسخ on set، جلوگيري شود.

مشكل اين روش، حداقل با زمان‌هاي افت خيز خيلي كوتاه (كمتر از 5 ميلي ثانيه) تداخلي است. كه بين پاسخ off set و فعاليت AMLR پديد مي‌آيد. البته، در تحقيقات انساني، گفته مي‌شود، آنچه كه به نظر پاسخ off set مي‌آيد، در حقيقت ناشي از Ringing مبدل آكوستيكي است كه متعاقب شروع تحريك ايجاد مي‌شود. كوتاه سخن اينكه ABR off set، بخوبي شناخته نيست.


بهترین مرکز شنوایی سنجی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی